Onze band met de natuur is veel meer dan ontspanning! Hij is essentieel voor
– onze gezondheid
– de zoektocht naar ons diepere zelf
– ecologisch leven dat afhankelijk is van het gevoel van liefde en oeroude verbondenheid voor onze grotere moeder – Aarde.

kleine prins

Opnieuw leren kijken met een ‘beginners mind’, dankbaar worden voor het grootse, complexe en menselijke door terug te keren naar het kleine, eenvoudige en natuurlijke en echt aarden en daardoor weten wat je wilt als een krachtig buikweten en prachtig hartsgevoel staan daarbij centraal.

Hieronder volgt meer uitleg over de volgende thema’s: ‘Wat is natuurconnectie?’, ‘Waarom is natuurconnectie goed voor jou?’, ‘Het grotere plaatje’ en ‘Wie ben ik?’

Wat is natuurconnectie?

Er is een verschil tussen leren over de natuur en je verbinden met de natuur. Natuurconnectie streeft naar een meer holistische aanpak waarvan het intellectueel weten maar één onderdeel is. Het ontdekken en verdiepen van onze historische en huidige band met de natuur staat centraal. Onze zintuigen, hersenen, lichamen en gemeenschappen zijn in een wisselwerking met de natuur ontstaan en komen daar dan ook optimaal tot hun recht. Bovendien kan intellectueel weten juist een scheiding tussen ons en de natuur aanbrengen doordat we geen aandacht meer hebben voor wat we denken te kennen; we zien een boom en zeggen “het is een berk” en hoeven er niet meer naar om te zien, punt. Door de focus op verbinding te leggen gaan we veel dieper dan natuureducatie die vaak blijft hangen bij naamgeving en intellectuele kennis. Een witte boom uit een bos kunnen herkennen is iets heel anders als berkensap aftappen & drinken, zijn bast als tondel gebruiken, één specifieke berk op de tast terug kunnen vinden, weten wat de aanwezigheid van berken zegt over de leeftijd van het bos en de diersoorten die er voorkomen, luisteren naar het verhaal over het waarom de berk kleine blaadjes en een witte bast heeft enz.

Natuurconnectie gaat over doorleefde ervaring en tools die hierbij gebruikt worden zijn: het nabootsen van natuurlijke leercycli om geïnspireerd te leren, in onze meer dan 50 zintuigen gaan staan, de kunst van het vragen stellen om steeds dieper te gaan, leren centraal stellen binnen educatie, werken met natuurlijke aantrekking en lichamelijke en collectieve intelligentie, de natuur als spiegel voor onszelf te zien en nog een hele reeks van creatieve methoden die in inheemse ‘onzichtbare scholen’ gebruikt werden.

DSC01400

Waarom is natuurconnectie goed voor jou?

Wetenschappers beginnen bij te benen bij wat inheemse culturen al lang wisten. Steeds meer studies tonen aan hoe belangrijk de natuur is voor onze gezondheid, creativiteit, motorische vaardigheden, sociaal gedrag enz. Toch is je met de natuur verbinden veel meer dan dat: de essentie is dat we zelf herbronnen door terug te keren naar onze bron de natuur.

Persoonlijk geluk
Contact met de natuur brengt een heel aantal gezondheidsvoordelen met zich mee vb. een positieve impact op ADHD; obesitas, motorische vaardigheden, creativiteit enz.lezing-A.-vd-Berg
Persoonlijk geluk is ook sterk verbonden met dankbaarheid. Je kan alles hebben of zijn, als je niet dankbaar bent kan je evengoed niets hebben. Buiten in de natuur zijn leert ons dankbaarheid voor drinken, eten en beschutting, zaken die we zo vaak als vanzelfsprekend nemen.

Persoonlijk holisme
De fragmentatie van de wereld begint in onszelf. In onze samenleving trainen we vooral het intellectuele en zintuigen als zien en horen. Maar, naast dit ‘sociale zelf’ heb je ook als ‘natuurlijke zelf’ zeer veel kwaliteiten die vaak pas in de natuur tot hun recht komen. Zo zijn stil zijn, luisteren en camouflage kernkwaliteiten in de natuur, maar niet in onze samenleving waar ‘gezien worden’ centraal staat. Leven vanuit ons hart, beslissingen nemen vanuit een buikweten en in andere zintuigen gerbruiken krijgen binnen natuurconnectie grote aandacht. Daaraan gekoppeld herstellen we met een ‘onzichtbare school’ vele gebruiken uit vroegere culturen die onze moderne cultuur ten onrechte miskent, zoals het essentiële belang van leren uit verhalen en het als volwassene toelaten van de curiositeit, speelsheid en gekheid van je ‘innerlijke kind’. Doorheen kampvuur-verhalen verbinden we ons met onze voorouders over de millenia heen en de natuur leert ons het belang van verstoppertje spelen en leert ons dat we dit nog elke dag doen.

Je eigen waarheid en niche
Door je lichaam aan te voelen en in de natuur te zijn leer je jezelf kennen als onderzoeker die kan leren van zichzelf en van de wereld om hem heen. Je bent dus niet langer volledig afhankelijk van de kennis van anderen en daar ligt het verschil tussen innovatie en downloaden & kopiëren van informatie! Objectieve wetenschap heeft veel waarde, maar zonder het subjectief valideren en holistisch samenbrengen van fragmenten dreigt moderne wetenschap en educatie om het scherp uit te drukken te vervallen in het schaapachtig volgen van ‘moderne hogepriesters die met electronen microscopen onderzoek doen in hun konijnenhol’. Zelf op onderzoek gaan beschermt je tegen het slaafs volgen van dogma’s en zeepbellen en systemen bestuderen geeft je overzicht in een gefragmenteerde wereld. Klopt de theorie – en vaak als wet geïnterpreteerde – ‘survival of the fittest’ wel? Of is het eigenlijk ‘survival of the fittingest’, diegene die het best in het systeem past, en welke implicaties heeft dit voor ons samenlevingsmodel?
Bovendien brengt de magie van de natuur ons terug tot de oorsprong van wetenschap: het besef dat je niet weet. De natuur doet ons beseffen hoe weinig we eigenlijk weten en dat de wereld ondanks – en nu opnieuw dankzij de wetenschap – in haar essentie onkenbaar is. De natuur groeit ‘door iets dat noch religie, noch wetenschap in essentie kunnen verklaren’ en dit inzicht doet ons opnieuw, net als in onze kindertijd, openstaan voor de magie van het leven.

Een plaats om te herbeginnen.
Het is niet toevallig dat in zeer veel culturen het gebruik heerste om een jong volwassene in de natuur af te zonderen bij een initiatie-ritueel dat de definitieve stap naar, en de bevestiging van zijn volwassenheid inhield. Door vrij te zijn van de verwachtingen die de gemeenschap over hen had, konden de geïnitieerden hun oude identiteit afschudden en een nieuwe aannemen.
Van de basis van het leven leren helpt je jouw unieke plaats en kwaliteiten – jouw niche –in de samenleving te vinden. Je natuurlijke geaardheid geeft je de moed om het desoriënterende ontpoppingsproces aan te vatten en van een rups een vlinder te worden.

DSC03755

Gemeenschapsopbouw en thuiskomen
De natuur is een plaats bij uitstek om harmonische relaties met anderen op te bouwen. De natuur ademt rust, harmonie, verbondenheid en echtheid uit, hetgeen mensen de wil en kracht geeft om samen te werken. Dit wordt trouwens ook door wetenschappelijke studies naar groene speelplaatsen bevestigd; er is daar minder pestgedrag.

DSC03591

Het grotere plaatje
Natuurconnectie kadert in een plaatje van klimaat- en milieuproblemen, maar overstijgt dit kader ook. De natuur leert ons dat soorten die te dominant aanwezig zijn, en hun eigen omgeving vernietigen, vroeg of laat gedoemd zijn te verdwijnen. Door praktijken van dankbaarheid en holisme begin je de aarde te zien als een moeder. Je verlaat een egocentrische en gefragmenteerde wereld en komt daardoor echt thuis.
Het leven van mens en natuur hangen intrinsiek samen en kunnen niet anders dan samen gecultiveerd worden. Ons hiervan bewust worden doet ons inzien dat niet de industriële groeimaatschappij, maar een levensondersteunend samenleven centraal hoort te staan.
Interageren met ecologische systemen leert ons ‘systeemdenken en -ervaren’ en ‘lokaal denken en voelen’ en vormt daardoor een noodzakelijke aanvulling op ongebalanceerd mentaal en abstract denken dat maar al te vaak leidt tot mentale afgescheidenheid (een gevoel los te staan van anderen en de wereld) en daaruit voortkomende apathie.
Een concrete band van liefde met een stukje natuur opbouwen is dus een essentiele en vaak vergeten basis bouwsteen van milieubewust handelen! De enige manier om iets te beschermen is het liefhebben. En de enige manier om iets lief te hebben is het te leren kennen zoals een geliefde of familielid.

PantheismViews

Eenheidsbewustzijn, verbinding, verwondering, gift en dromen zijn voor mij kernwoorden om de huidige wereld te helen.

‘Eenheidsbewustzijn’
We zijn veel meer dan ons denken en onze verlangens waarmee we ons zo vaak identificeren.
We zijn een innerlijke ruimte en stilte met een hart dat samenslaat met andere harten, met longen die samen ademen met ander leven en met een diepte gelijk aan die van het universum.
De vele crisissen waar we vandaag doorgaan – hongersnood, exploitatie van mens en natuur, crisisssen op economisch, financieel, sociaal, cultureel vlak enz. – zijn terug te voeren op individuen die zich enkel nog zien als afgescheiden entiteiten in deze wereld en die hun welzijn volledig zien als hun eigen verdienste. Het bestuderen van het leven op aarde leert ons dat leven altijd afhankelijk is van ander leven, zoals mens en boom altijd elkaars adem nodig hebben. Herkennen en erkennen dat we altijd één met de natuur geweest zijn en zullen zijn is een basis om dit gevoel van afgescheidenheid te overstijgen.

Verwondering
Toch is de essentie van het leven juist een gift. Het is niet onze verdienste dat we geboren zijn en boeren of werkmensen mogen nog zovele zaadjes planten; “gras groeit niet door eraan te trekken”.

Gift en droom
Wanneer we naar echtere realiteiten kijken dan naar sociaal geconstrueerde economische realiteiten zien we in dat het vinden van een job slechts een klein stukje is van de persoonlijke ontdekking en ontwikkeling van onze specifieke gave. Ja, mijn ervaring leert dat net zoals elk diertje en plantje een ‘niche’ heeft, ook elke mens een specifieke gave heeft die velen jammer genoeg nooit ontdekken in hun poging een plaats te vinden in een onnatuurlijk systeem.
Een begin naar een nieuwe wereld is opnieuw alles losgooien – je kan een glas dat vol is niet opnieuw volgieten zonder het eerst leeg te gieten – en ons te storten in de prachtige vrijheidschaos die ‘dromen’ heet en die aan de basis ligt van plannen en doen. Zoals vele traditionele en moderne volkeren en leraars ons zeggen; “de wereld is zoals jij die droomt”.

Meer info onder “In-spirat ions…” (Engels)

Advertisements